صنعت کار » کاهش ۸.۵ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در بهمن ماه سال ۹۷

براساس آخرین آمار منتشره؛

کاهش ۸.۵ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در بهمن ماه سال ۹۷

در بهمن ماه سال ۹۷ بالغ بر ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک در کل کشور مبادله گردید که نسبت به ماه قبل از آن با کاهش ۸.۵ درصدی روبرو شده است.

به گزارش صنعت کار، براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در بهمن مــاه سال جاری بالغ بر ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش حــدودی ۷۴۱ هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله گردید که نسبت به ماه قبل از نظـر تعـداد ۸.۵ درصد و از نظر مبلغ ۰.۶ درصد کاهش یافته است.

در ماه مذکور در سـه اسـتان تهـران، اصـفهان و خراسـان رضـوی ۵۲.۷ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور مبادلـه شده کـه بـه ترتیـب بـا ۳۵.۱ درصـد، ۹.۷ درصـد و ۷.۹ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها به خود اختصاص داده اند.

همچنــین ۶۵.۴ درصــد از ارزش چــک هــای مبادله‌ای در ســه اســتان تهــران با رقم ۵۴.۳ درصــد، اصفهان ۵.۵ درصد و خراسان رضوی با ۵.۶ درصد مبادله گردیده اسـت کـه بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده اند.

لازم به ذکر است که حدود ۶ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۶۵۹ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٧، درکل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۷ درصد کاهش واز نظر مبلغ ۰.۳ درصد افزایش داشته است.

در بهمن ماه سال جاری، در کل کشور ۹۰.۳ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۸.۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۲.۶ درصد)، البرز و خوزستان هر کدام (۹۱.۹ درصد) و یزد (۹۱.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۴.۷ درصد)، کرمان (۸۵.۷ درصد) و کردستان (۸۵.۹ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

براساس این گزارش در بهمن ماه سال ۹۷، در کل کشور بالغ بر ۶۴۲ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۲ هـزار میلیـارد ریال برگشت داده شده است کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد ۱۵۷ درصد و از نظر مبلـغ ۷ درصد کاهش داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهمن ماه سال ۹۷، در استان تهران بالغ بر ۲۱۵ هزار فقره چک به ارزش حدود ۴۴ هزار برگشت داده شده است به طوریکه ۹.۳ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۰.۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای را شامل می‌شود.

 

منبع: میزان

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات