صنعت کار » 8.2 درصد تورم در ماه اسفند اعلام شد

۸٫۲ درصد تورم در ماه اسفند اعلام شد

مرکز آمار ایران تورم تورم کل کشور در اسفند ماه را 8.2 درصد اعلام کرده است.

به گزارش ضنعت کار، درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸٫۲ درصد، مناطق شهری ۸٫۱ درصد و مناطق روستایی ۸٫۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در بهمن ماه ١٣٩٦، برای کل کشور و مناطق شهری ۰٫۱ واحد درصد و برای مناطق روستایی ۰٫۳ واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٥) در اسفند ماه سال ١٣٩٦ برای کل کشور و مناطق شهری عدد ۱۱۱٫۴ و برای مناطق روستایی عدد ۱۱۱٫۵ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۰٫۲ درصد و برای مناطق روستایی ۰٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد .

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۷٫۲ ، ۷٫۳ و ۶٫۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب یک، ۱٫۱ و ۱٫۲ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸٫۲ درصد، مناطق شهری ۸٫۱ درصد و مناطق روستایی ۸٫۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در بهمن ماه ١٣٩٦، برای کل کشور و مناطق شهری ۰٫۱ واحد درصد و برای مناطق روستایی ۰٫۳ واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ۱۱۵٫۸ ، ۱۱۵٫۹ و ۱۱۵٫۳ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۰٫۲ ، ۰٫۱ و ۰٫۶ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور ۶٫۵ درصد، مناطق شهری ۶٫۷ درصد و مناطق روستایی ۵٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۱۲٫۲ درصد، مناطق شهری۱۲٫۳ درصد و برای مناطق روستایی ۱۱٫۸ درصد است. شاخص گروه «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ۱۱۵٫۷ ، ۱۱۵٫۸ و ۱۱۵٫۲ رسید که نسبت به ماه قبل برای کل کشور بدون تغییر ، مناطق شهری ۰٫۱ درصد کاهش و برای مناطق روستایی ۰٫۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۶٫۱ ، ۶٫۳ و ۵٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱۲٫۴ ، ۱۲٫۵ و ۱۲ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در اسفند ماه ١٣٩٦ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ۱۰۹٫۸، ۱۰۹٫۹ و ۱۰۹ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری ۰٫۲ درصد و برای مناطق روستایی ۰٫۳ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۷٫۴، ۷٫۶ و ۶٫۴ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه، برای کل کشور ۶٫۸ درصد و مناطق شهری ۶٫۷ درصد و برای مناطق روستایی ۶٫۹ درصد است.

منبع: ایسنا
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات