صنعت کار » ھمکاری ھای ایران و برزیل در حوزه حمل و نقل گسترش می یابد

سفیر برزیل در تھران:

ھمکاری ھای ایران و برزیل در حوزه حمل و نقل گسترش می یابد

سفیر برزیل در تھران در دیدار با معاون وزیر و رئیس ھیات عامل ایدرو برای گسترش ھمکاریھای حوزه حمل و نقل خودرویی بین کشورش و ایران اعلام آمادگی کرد.

به گزارش صنعت کار ، رودریگو دی آزردوسانتوس در دیدار با منصور معظمی بھ قابلیت ھای
بالای کشورش در حوزه تخصصی ناوگان حمل و نقل شھری و بین شھری مسافری و تجاری اشاره
کرد و حضور نمایندگان کنسرسیوم شرکت ھای معتبر سازنده ناوگان در ایران را نشانھ ای از
جدیت برزیل برای ھمکاری با جمھوری اسلامی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
دانست.
در این دیدار دکتر معظمی نیز با توجھ بھ مسئولیت ملی ایدرو در حوزه نوسازی ناوگان تجاری از
جملھ ناوگان مسافری کشور ، رسیدن بھ مدل ھمکاری تعریف شده بین دو کشور از طریق ھمکاری
کنسرسیوم برزیلی و شرکت ھای تولیدکننده داخلی را مورد حمایت سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران برشمرد .
در این دیدار کھ نمایندگانی از کنسرسیوم شرکت ھای فعال حوزه حمل و نقل برزیلی و مدیر امور
بین الملی و مدیر ارتباطات ایدرو نیز حضور داشتند ، مقررگردید نشست ھای کارشناسی و
تخصصی تا حصول نتیجھ کلان و استخراج مدل ھای مطلوب ھمکاری بین نمایندگان دو طرف ادامھ
یابد .
منبع:ایدرونیوز
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات