صنعت کار » آشفتگی بازار خودرو

در روزهای اوج افزایش قیمت خودرو که بیشتر به بهانه نرخ ارز صورت گرفته بود، تب ثبت نام خریداران خودرو به اوج رسید، خریدارانی که امروز دستشان برای دریافت خودرو به جایی بند نیست. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات