صنعت کار » اتحادیه

مسکو و آنکارا قراردادی امضا کرده اند که طی آن از روبل روسیه و لیر ترکیه در پرداختها و قراردادهای دوجانبه استفاده می کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات