صنعت کار » اتوبوس سازی

ظرفیت های تولید اتوبوس چندی است که در ایران نادیده گرفته می شود و این موضوع سبب شده تا هم واردات در این زمینه بیشتر شود و هم بسیاری از شرکت های تولید کننده در این امر به تعطیلی کشیده شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات