صنعت کار » اجاره بها

در حالی که افزایش هزینه های زندگی به برخی اقشار متوسط فشار آورده است، افزایش بی منطق اجاره بها که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد سبب شده تا خانوارهای زیادی با مشکل مواجه شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات