صنعت کار » استاندارد های خودرویی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خبرداد :
رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه مباحث مربوط به خودرو سیاسی است، گفت: برای ارتقا کیفیت خودرو باید این صنعت از مباحث سیاسی خارج شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات