صنعت کار » اسقاط خودروها

وجود خودرو‌های فرسوده، قاچاق سوخت، نوسان قیمتی، افزایش سفر‌ها در فصول مختلف و چند عامل دیگر همگی حلقه‌های زنجیره‌ای هستند تا مصرف سوخت در کشور را از میانگین جهانی 5.5 لیتر در هر 100 کیلومتر به 7.8 لیتر در این مسافت برسانند. اما پرسش اصلی اینجا است که به راستی کدام یک از موارد ذکر شده مقصر اصلی مصرف بی رویه سوخت در کشور است؟ ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات