صنعت کار » افزایش تقاضای نفت

بر اساس پیش بینی وود مکنزی؛
یک مؤسسه مشاوره پیش‌بینی کرد رشد تقاضای نفت زودتر از انتظار بسیاری از شرکت‌های نفتی، متوقف خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات