صنعت کار » اقتصاد ملی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد نظام اقتصادی کشور مبنی بر مردمی سازی اقتصاد، نقش شرکت‌های تعاونی سهامی عام فراگیر و جدید را در دستیابی به این هدف حائز اهمیت دانست. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات