صنعت کار » امور اقتصادی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از چالش های جدی حوزه تولید بویژه در شرایط کنونی عدم انعطاف و ناهماهنگی سیاستهای مالیاتی با شرایط اقتصادی اعم از رونق و رکود است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات