صنعت کار » انتقال بار

از قدیم گفته‌اند پول، پول می آورد.این مثل در همه جا صادق است اما در ایران صادق تر.پول اگر در خدمت تولید قرار گیرد پسندیده است و پول هم می آورد، اما در ایران راه‌های بسیار ساده‌تری هم وجود دارد تا بتوان بدون هیچگونه زحمت و مالیاتی پول درآورد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات