صنعت کار » انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهرها

توسط وزارت کشور و اتاق اصناف؛
وزارت کشور متعهد شد به منظور ساماندهی بازار و صنوف، در راستای ایجاد تعامل و ارتباط با سایر نهادها و ارگان ها با اتاق اصناف ایران همکاری کند.تفاهم‌نامه مدیریت بازار امضا شد ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات