صنعت کار » انجمن ارزیابی محیط زیست

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران :
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: متوسط بارندگی ها طی ده سال گذشته در سطح کشور به حدود 210 میلی متر کاهش کافته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات