صنعت کار » انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت

رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی توصیه کرد؛
رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی با استقبال از برنامه وزارت نفت برای «تعدیل» قراردادها با هدف حمایت از سازندگان در مقابل نوسان نرخ ارز، گفت: در صورت تضعیف سازندگان داخلی، این صنعت در آینده برای تامین تجهیزات مورد نیاز دچار چالش می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات