صنعت کار » انجمن سازندگان قطعات

سخنگوی انجمن قطعه سازان تاکید کرد
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خواستار تجدید ارزیابی دو خودروساز بزرگ پیش از واگذاری سهام آن ها شد و گفت: این شرکت ها باید در بهترین شکل واگذار شوند تا هم به قیمت بالایی به فروش برسند و هم مشتری خوبی برای آن ها پیدا شود این در حالیست که سیاست فعلی در پیش گرفته شده تنها باعث زیان انباشته دو خودروساز خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات