صنعت کار » انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه:
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: شرکت خودروسازی رنو برنامه ریزی خاصی برای شریکان استراتژیک خود از جمله قطعه سازان دارد و در این راستا یک رابطه برد - برد تعریف کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات