صنعت کار » انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی ایران

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی:
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی ایران با اشاره به عرضه خوراک پروپیلن پتروشیمی‌های تولیدکننده محصولات پلی‌پروپیلنی در بورس، از کاهش عرضه خوراک نفتا به مجتمع های پتروشیمی خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات