صنعت کار » انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت ایران

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور عنوان کرد:
به رغم سپردن واحدهای پالایشی کشور به بخش خصوصی، این صنایع مدتی است درچالشی بنام موجه نبودن حاشیه سود قرار گرفته اند و بار مالی مالیات بر ارزش افزوده بر گرده آنها سنگینی می کند و چنانچه شفافیت مالیاتی برای این واحدها محقق نشود صنعت پالایش کشور ضررده خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات