صنعت کار » انحصار

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو:
خودروسازان داخلی در سالهای اخیر نتوانستند خودرویی در شان مصرف کننده ایرانی تولید کنند اما باز هم شاهد تدوین سیاست های حمایتی دولت در جانبداری از آنان و محدودسازی واردات بودیم. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات