صنعت کار » انسداد چاه های غیرمجاز

با حجم تخلیه 1.3میلیون متر مکعب؛
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: طی ماه مرداد با انسداد 44 حلقه چاه غیر مجاز از برداشت سالانه حدود 1.3 میلیون متر مکعب جلوگیری شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات