صنعت کار » اهدای خون

کارکنان بانک اقتصادنوين در راستاي ايفاي تعهدات اجتماعي خود نسبت به جامعه و افزايش موجودي خون مورد نياز در مراکز درماني، در اقدامي انسان ‌دوستانه، در پويش اهداي خون مشارکت کردند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات