صنعت کار » اهر

بزرگراه تبریز-اهر که از سال‌ها پیش اقدام برای تکمیل آن آغاز شده به نیمه راه خود رسیده و این بار رئیس جمهوری شخصا وعده داده تا برای تکمیل آن دولت تمام توان خود را به کار بندد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات