صنعت کار » اهن

رئیس اتحادیه آهن فروشان با بیان اینکه آهن فروشان با این اوضاع بازار ارز سرگردان هستند، گفت:واردکنندگان هنوز دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات