صنعت کار » اوج مصرف برق

نسبت به سال گشته ثبت شد؛
پیک مصرف برق کشور روز گذشته ۴۸ هزار و ۱۹۴ مگاوات گزارش شد که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته حدود ۵ هزار مگاوات افزایش داشته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات