صنعت کار » اوراقچی

صنعت خودروسازی صنایع دیگری در بالا دست و پایین دست خود دارد که یکی از آنها صنعت اوراق و اسقاط خودروهای فرسوده است که در استان خراسان رضوی تحلیل رفته و در حال تعطیلی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات