صنعت کار » اوره

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: مذاکرات با وزرای جهاد کشاورزی نفت و صنعت در خصوص اوره صورت گرفته که با در نظر گرفتن همه جهات امیدواریم به زودی منجر به نتایج مطلوب برای شرکت های پتروشیمی تولید کننده اوره خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات