صنعت کار » اولتیماتوم به خودروسازان

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان ملی استاندارد و مجلس اولتیماتوم دادند؛
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان ملی استاندارد و مجلس شورای اسلامی سه ضلع مثلثی هستند که با همکاری یکدیگر سختگیری‌ها در صدور برچسب انرژی خودروها را تشدید کردند و در این راستا اعلام شده است خودروسازها فقط دو سال فرصت دارند که استانداردها را رعایت کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات