صنعت کار » اولین نفتکش بزرگ هوشمند جهان

یک نفتکش به اندازه سه زمین فوتبال به مالک جدید آن در شمال شرقی چین تحویل داده شد. این اولین نفتکش هوشمند در جهان با ظرفیت بارگیری ۳۰۸ هزار تن است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات