صنعت کار » ایتالیا

مدیر شرکت انی ایتالیا در نشست سالانه این شرکت به سهامدارانش گفت، انی تمام طلب های معوق خود از ایران بابت سرمایه گذاری های سال های گذشته در این کشور را از تهران گرفته و قصدی برای اجرای پروژه جدید در ایران ندارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات