صنعت کار » ایجاد اشتغال و کسب وکار گروهی

به همت سازمان خدمات اجتماعی شهرداری و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران؛
سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های دو طرف، تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء خواهند کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات