صنعت کار » ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه ساحل و فراساحل

مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی:
دستیابی به تولید پایدار از منابع نفتی وگازی تنها با توجه و صیانت از دارایی های صنعت نفت کشور امکان پذیر است و با توجه به این که پروژه های ساحلی وفراساحلی رو به اتمام است ، بازسازی نوسازی تجهیزات در حال حاضر یک ضرورت محسوب می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات