صنعت کار » ایجاد مناطق آزاد جدید

امروزدرمجلس شورای اسلامی؛
کلیات لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید تصویب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات