صنعت کار » ایجاد واحدهای تولیدی

شریعتمداری:
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آمار صدور مجوز ایجاد واحد تولیدی در کشور طی پنج ماهه اول سال ۸۸۹۶ واحد بوده است، گفت: باوجود تمامی فشارهای دشمن، ملت هنوز زنده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات