صنعت کار » ایده های ارزش آفرین

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت:
یکی از معضلات در کشور ما بخصوص در بخش صنعت و معدن بی توجهی به حوزه پژوهش و فن آوری و همچتین نوآوری در صنعت است که باعث شده اقتصاد کشور ما تا این حد آسیب پذیر باشد آنهم در شرایطی که این اقتصاد تا بدین حد متکی به در آمده های نفتی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات