صنعت کار » ایرالکو

مدیرعامل ایرالکو تأمین مواد اولیه آلومینیوم از هند با تهاتر نفت و گاز را خواستار شد. ادامه
در 2 ماهه نخست امسال رخ داد؛
تولید شرکت های بزرگ آلومینیوم کشور در 2 ماهه نخست امسال ، 9.7 درصد افزایش داشت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات