صنعت کار » ایرانسل

مدیرعامل ایرانسل تغییر کرد؛
مدیرعامل ایرانسل تغییر کرد و دکتر بیژن عباسی آرند به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات