صنعت کار » ایرانول

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول خبر داد:
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول گفت: این شرکت در سال 97 به رکورد بی نظیری درفروش 170 میلیون لیتری انواع روغن موتور و فروش حدود 21 هزار میلیارد ریالی کل فروش دست یافت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات