صنعت کار » ایران واردکننده چادر مشکی

عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی:
عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران گفت: ایران با مصرف سالیانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون مترمربع چادر مشکی و ارزبری ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون یورو بزرگترین واردکننده این محصول در جهان است و در سال‌های گذشته اراده‌ای برای حمایت از تولید این محصول که به نماد فرهنگی جامعه تبدیل شده وجود نداشته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات