صنعت کار » ایستگاه زاهدان

مدیرکل راه آهن جنوب شرق خبر داد :
مدیر کل راه آهن جنوب شرق با بیان اینکه راه‌آهن جنوب‌شرق با جابه‌جایی ۸۵ هزار نفر مسافر در ۵ ماه ابتدای سال جاری، رشد ۱۹ درصدی جابه‌جایی مسافران را کسب کرد، گفت: این میزان افزایش مسافر همزمان با حذف ۲ ماهه قطار اصفهان– زاهدان بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات