صنعت کار » ایستگاه مترو قرچک

رییس شورای شهرستان قرچک با اشاره به پیگیری احداث خط مترو توسط فرمانداری گفت: برای قرچک ایستگاه مترو زده شده اما خطی کشیده نشده است و موضوع فعلا مسکوت مانده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات