صنعت کار » ایلام

استاندار ایلام مطرح کرد:
استاندار ایلام گفت: پتروشیمی ایلام اگر نیاز به مدیران متخصص دارد باید ملزم شوند که در استان مستقر شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات