صنعت کار » ایمنی

رشد روز افزون استفاده از وسایل نقلیه در کشورهای درحال توسعه آمار تصادفات و تلفات انسانی را تحت الشعاع خود قرار داده است، به گونه ای که هر بار در مورد سهم خطای انسانی، جاده ها و ایمنی خودروها آمارهای مختلفی منتشر می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات