صنعت کار » ایمنی لوازم گاز سوز

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی خبر داد:
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی همزمان با روز بهینه سازی مصرف، بر لزوم ارتقای راندمان لوازم گاز سوز کشور در جهت بهینه سازی گاز طبیعی تاکید کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات