صنعت کار » اینفوگرافی بانک رفاه کارگران

اینفوگرافی/
بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و با هدف کمک به بهبود زیر ساخت های علمی - آموزشی کشور و رشد و توسعه علمی دانش آموزان بی بضاعت، در احداث، بهسازی و تجهیز 19مدرسه در مناطق محروم کشور مشارکت داشته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات