صنعت کار » بارگیری

مدیرعامل تعاونی کامیون‌داران جویبار با اشاره به اینکه هرچند برخی چالش های پیش روی کامیونداران مرتفع شده گفت: گرانی قطعه و لوازم همچنان در صدر مشکلات این صنف است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات