صنعت کار » بازاریابی صنعت خودرو

بازاریابی در صنعت خودرو ایران در چند سال اخیر و همزمان با آزادسازی واردات خودرو رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و شرکت ها را ناگزیر به راه اندازی و اختصاص بودجه ای به این دپارتمان کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات