صنعت کار » بازار ثانویه ارز

حسین راغفر :
حسین راغفر، استاد علم اقتصاد با بیان اینکه افزایش قیمت ارز افکار عمومی را علیه دولت بسیج می‌کند، گفت: ما دشمن لازم نداریم. ارزیابی ما نشان می‌دهد، سکوت دولت و هم‌سویی مجلس می‌گوید کودتایی درحال شکل‌گیری است و این اتفاقات ابزار کودتا است. ادامه
مشکل دریافت ریال حاصل از فروش ارز در بازار ثانویه نشان می دهد؛
ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات