صنعت کار » بازار خدمات مخابرات ماهواره ای

در ادامه نشست‌های فنی سازمان فضایی ایران با نقش آفرینان صنعت فضایی کشور انجام یافت؛
در ادامه نشست‌های فنی سازمان فضایی ایران با نقش آفرینان صنعت فضایی کشور، ظرفیت های توسعه بازار خدمات مخابرات ماهواره ای با حضور مدیران ارشد شرکت های ارایه دهنده این خدمات (SAP) مورد بررسی قرار گرفت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات